خانه / همیاری

همیاری

 روش های همیاری و کمک به بنیاد خیریه مردم نهاد آبشار عاطفه های امام رضا (ع) نمایندگی شوشتر

شماره کارت بانک صادرات(عام): ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۴۷۶۵۶

شماره حساب بانک صادرات: ۰۳۳۵۵۲۲۵۶۷۰۰۶

 

شماره حساب ملی شوشتر (ایتام): ۰۲۲۳۰۸۴۹۹۰۰۰۸

شماره کارت بانک ملی شوشتر(ایتام): ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۲۰۸۴۱

 

شماره کارت بانک ملی شعبه درمان: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۳۸۹۶۸۲

شماره حساب شعبه درمان :۰۳۶۲۶۶۵۲۰۶۰۰۵

 

 

<<<شماره حساب و شماره کارت به نام بنیادخیریه آبشار عاطفه ها می باشد>>>