همیاری

 روش های همیاری و کمک به بنیاد خیریه مردم نهاد آبشار عاطفه های امام رضا (ع) نمایندگی شوشتر

شماره کارت بانک صادرات(عام): 6037691990047656

شماره حساب بانک صادرات: 0335522567006

 

شماره حساب ملی شوشتر (ایتام): 0223084990008

شماره کارت بانک ملی شوشتر(ایتام): 6037991899920841

 

شماره کارت بانک ملی شعبه درمان: 6037997599389682

شماره حساب شعبه درمان :0362665206005

 

 

<<<شماره حساب و شماره کارت به نام بنیادخیریه آبشار عاطفه ها می باشد>>>