ساخت و ساز مسکن

خانه یکی ازنیازمندان (یک خانم وآقا مسن)براثرباران ریزش کرده ودرحال حاضریک اتاق باقی مانده جای امنی نیست؛

  خانه یکی ازنیازمندان (یک خانم وآقا مسن)براثرباران ریزش کرده ودرحال حاضریک اتاق باقی مانده جای امنی نیست؛ازتمام خیرین جهت ساخت دعوت میشود،درساخت یک اتاق ولوازم بهداشتی همراهی کنند        

Read More »